Blogg


Rekrytering inom byggbranschen

Många upplever svårigheter med rekrytering inom byggbranschen
Enligt svenskt näringslivs rapport om rekrytering pekar det på att det i stor utsträckning är problematiskt med rekrytering inom byggbranschen. Med anledning till det har vi ställt liknande frågor till företag aktiva inom byggprojekt i Byggfaktas databas.
Variationer inom olika delbranscher inom byggbranschen
Frågorna har ställts till tre olika målgrupper.
  • Platschefer och arbetschefer för total- och byggnadsentreprenörer.
  • Underentreprenörer inom el, ventilation och värme/sanitet.
  • Arkitekter och konsulter inom el, ventilation och värme/sanitet.

Detta för att kunna se om det finns olika svårigheter inom de olika målgrupperna.
Diagrammen i denna rapport redovisar den totala bilden, men kommentarer finns om variationer inom de olika målgrupperna.

1.

Kommentar
Totalt sett så har 90% av de svarande försökt att rekrytera under de senaste sex månaderna. Underentreprenörerna är de som i högst utsträckning försökt där 98% svarar ja, det är också de som finner de svårast att rekrytera. Arkitekter och konsulter ligger lägst med 83%. Hos platschefer och arbetschefer svarar 94% ja.

2.

Kommentar
När vi tittar på vilka rekryteringsvägar som används så används informella kontakter/nätverk i högre utsträckning hos platschefer/arbetschefer och underentreprenörer än hos arkitekter och konsulter. Men det är ändå den mest använda bland arkitekter och konsulter. Underentreprenörer är de som använder sociala medier och rekryterings-/bemanningsföretag i minst utsträckning. Arbetsförmedlingen används i väldigt liten utsträckning.

3.

Kommentar
Det är ganska tydligt att det är svårt att rekrytera rätt medarbetare, 94% säger att det är mycket eller ganska svårt. Underentreprenörerna är de som säger att det är svårast med 98% mycket eller ganska svårt. Hos arkitekterna och konsulterna säger 92% att det är mycket eller ganska svårt.

4.

Kommentar
Brist på yrkeslivserfarenhet är den största anledningen till att det är svårt att rekrytera. Platscheferna och arbetscheferna svarar det i högst utsträckning medans arkitekterna och konsulterna svarar det i minst utsträckning, även om skillnaden inte är så stor. Hos platscheferna och arbetscheferna är höga lönekrav ett större problem än brist på utbildning. Underentreprenörerna upplever att brist på utbildning är ett problem i högre utsträckning än i de andra målgrupperna. I annat ligger svar som tyder på stor konkurrens och het marknad.

5.

Kommentar
Arkitekterna och konsulterna är de som i störst utsträckning säger att befintlig personal fick jobba mer i kombination med att man i minst utsträckning hyrde in personal, vilket kanske faller sig naturligt på grund av yrket. Tydligt är i alla fall att på grund av svårigheterna så får befintlig personal samt ägare/ledning jobba mer totalt sett. Platscheferna och arbetscheferna hyr in personal i högre utsträckning än underentreprenörerna.

6.

Kommentar
Underentreprenörerna och arkitekterna/konsulterna svarar i högre utsträckning att det förhindrar planerad expansion än platscheferna och arbetscheferna. De som lägger ut uppdrag till andra i högst utsträckning är platscheferna och arbetscheferna, medans arkitekterna och konsulterna gör det i minst utsträckning.

7.

Kommentar
Lite färre planerar att rekrytera personal inom de kommande sex månaderna än de som har rekryterat under de senaste sex månaderna. Hos platscheferna och arbetschefer samt underentreprenörerna svarar 90% ja, medans hos arkitekterna och konsulterna svarar 79% ja. Men i det stora hela är det inga större skillnader om man jämför planerna inom sex månader mot tidigare sex månaders rekrytering.

Slutsatser
  • Det är svårt att rekrytera
  • Många har försökt att rekryterat och kommer att försöka rekrytera
  • Rekrytering sker mest via kontakter och nätverk
  • Arbetsförmedlingen används i väldigt liten utsträckning
  • Brist på yrkeserfarenhet är det största problemet
  • Befintlig personal och ägare/ledning får jobba mer på grund av svårigheterna
  • Man får tacka nej till uppdrag och hålla inne på expansionsplaner på grund av svårigheterna

Ladda ner PDF-rapport här